Debaty Monitora

  •  
  •  
  •  

„Można panikować”, ale jak? Konstruktywnie o ekologicznej codzienności na UW
Kolejna debata „Monitora” odbyła się 17 czerwca 2021 roku.
Do obejrzenia na naszym profilu FB.

Skoro świat doszedł już do stanu, w którym „można panikować”*, to co da się jeszcze zrobić? Jak przekształcić panikę w konstruktywne działania, które mogą pomóc w ochronie środowiska, sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi i dać nam nadzieję, że nasze dzieci i wnuki będą nadal mogły korzystać z zasobów naturalnych Ziemi i (na przykład) studiować na UW? Co robimy na uniwersytecie na co dzień, co służy takim celom? Co moglibyśmy zrobić jeszcze? Jak zmieniać rzeczywistość uniwersytecką, aby stała się przykładem działań proekologicznych?
Zależy nam na zidentyfikowaniu takich obszarów, w których każdy z nas może zrobić coś sam lub organizując się oddolnie, a także takich, w których musimy liczyć na decyzje odgórne, wywołujące systemowe zmiany na uniwersytecie.
Nasi paneliści i panelistki należą do różnych uniwersyteckich gremiów zajmujących się ekologią i kryzysem klimatycznym. W trakcie debaty zapytamy: Jakie potrzeby działań proekologicznych widzą na UW? Jakie postulaty i propozycje mają wobec każdego i każdej z nas, ale też wobec władz UW? Zastanowimy się wspólnie, jak na te sprawy patrzą przeciętni członkowie i członkinie wspólnoty uniwersyteckiej. Jak moglibyśmy razem, lepiej i skuteczniej dbać o ekologiczną codzienność na UW, żeby troszczyć się nie tylko o tu i teraz, ale i o tych, którzy być może będą chcieli w przyszłości tu żyć, studiować czy prowadzić badania.

* Można panikować to tytuł filmu dokumentalnego o prof. Szymonie Malinowskim, fizyku atmosfery z Wydz. Fizyki UW, który współtworzy portal „naukaoklimacie.pl” i niestrudzenie upowszechnia wiedzę o kryzysie klimatycznym.

Dyskutowali:
Magdalena Budziszewska (Wydział Psychologii UW),
Agata Dziewulska (Centrum Europejskie UW, wiceprzewodnicząca Zespołu rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego),
Robert Rybski (Wydział Prawa i Administracji UW, pełnomocnik Rektora ds. Środowiska i zrównoważonego rozwoju),
Marcin Zych (Wydział Biologii UW).

Prowadzenie:
Magdalena Markowska (Wydział Biologii UW),
Ewa Haman (Wydział Psychologii UW).

—————-

Pisanie naukowe w różnych dyscyplinach: odmienne języki – wspólne problemy?
19 maja 2021
Dyskusję o jakości w nauce dominują ostatnio punkty i ewaluacja. Co to jednak właściwie znaczy „dobry artykuł naukowy” (z naciskiem na dobry i na naukowy jednocześnie)? Na co pozwala ta forma w różnych dyscyplinach, a co uniemożliwia? Czy pisanie jest efektem pracy badawczej – czy raczej zapisem procesu myślenia? A może jeszcze czym innym? Czego oczekujemy od artykułów naukowych – zarówno jako osoby je piszące, jak i czytające? Jakie kryteria ich oceny są najważniejsze? Jak uczyć pisania – i jak uczyć recenzowania tego, co napisali inni? Co składa się na pisarski warsztat naukowy?
Na te pytania próbowali odpowiedzieć badacze i badaczki zajmujący się w swojej pracy różnymi formami i gatunkami pisania naukowego.

Dyskutowali:
Michał Bilewicz, psycholog społeczny
Marta Bucholc, socjolożka
Paweł Golik, genetyk
Agnieszka Sobolewska, kulturoznawczyni
Paweł Strzelecki, matematyk

Dyskusję prowadziła Iwona Kurz.

Zapis spotkania na profilu „Monitora” na FB.

—————-

Jak zapobiegać przemocy w akademii?
środa, 5 maja 2021
Kolejna debata „Monitora Akademickiego” dotyczyła władzy i dominacji w świecie akademickim. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób relacje władzy i hierarchii na uczelniach i w nauce zamieniają się w relacje dominacji, dyskryminacji lub przemocy (słownej, symbolicznej, fizycznej). Kto jest „silnym”, a kto „słabym” w relacjach akademickich? Jakie grupy zasługują na szczególną uwagę lub opiekę? Czy studentki, doktoranci i pracownice znajdują oparcie w instytucjach i w środowisku akademickim? Jak udzielać „pierwszej pomocy” w sprawach dyskryminacji lub przemocy?

Dyskutowali:
dr hab. Julia Kubisa z Wydziału Socjologii UW, Główna Specjalistka ds Równouprawnienia na UW
Artur Kula, doktorant Wydziału Historii UW i paryskiej EHESS, aplikant adwokacki zajmujący się prawem antydyskryminacyjnym oraz ochroną praw osób LGBT
dr hab. Anna Muszewska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, naukowczyni zaangażowana
Rita Müller, studentka Instytutu Kultury Polskiej, członkini Zespołu Antydyskryminacyjnego IKP
Debatę prowadził:
dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz. Wydział Prawa i Administracji UW, Monitor Akademicki

Zapis debaty można obejrzeć na naszym profilu FB.

—————-

Dydaktyka akademicka w czasie zarazy – jaka będzie nowa normalność?
środa, 21 kwietnia 2021
Od ponad roku uniwersytety na całym świecie funkcjonują w warunkach pandemii: nauczanie zdalne stało się normą, spotkania na żywo nauczycieli akademickich ze studentami – ryzykownym wyjątkiem. W przyspieszonym tempie zarówno kadra dydaktyczna, jak i studenci musieli zdobywać nie tylko nowe umiejętności techniczne, ale adaptować się psychicznie i społecznie do pracy w warunkach permanentnego kryzysu. W szkołach średnich już niedługo do matury przystąpi pokolenie, które niemal połowę edukacji średniej odbyło poza murami szkoły, z dala od nauczycieli, kolegów i pracowni przedmiotowych. Nie wiemy, kiedy ten stan wyjątkowy się zakończy – nie znamy ostatecznych skutków zachodzących na naszych oczach i z naszym udziałem zmian, od których trudno się nam zdystansować. Mimo że jesteśmy w środku procesu, chcielibyśmy już dzisiaj zastanowić się nad tym, co z dydaktyką akademicką i jej uczestnikami robi pandemia. Jakie kompetencje zyskaliśmy, a jakie tracimy na skutek zmiany form kształcenia? Jakie może to mieć skutki dla procesu dydaktycznego po zdjęciu ograniczeń sanitarnych? Czy nasze doświadczenia różnią się od tych, jakie obserwować można w innych krajach? Czy przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych w podobny sposób radzą sobie z trudnościami? I wreszcie, jak zmienia się sylwetka kandydatów na studia, z którymi przyjdzie pracować nauczycielom akademickim w kolejnych latach?
Punktem wyjścia do naszych rozważań będzie raport przygotowany przez zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia (Marek Bożykowski, Albert Izdebski, Mikołaj Jasiński, Joanna Konieczna-Sałamatin) na podstawie badań przeprowadzonych w grudniu 2020-styczniu 2021 wśród nauczycieli akademickich UW „Nauczanie w dobie pandemii i perspektywa powrotu do normalności”.

Dyskutowali:
Jakub Brdulak (SGH, Pełnomocnik Rektora ds. Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia),
Joanna Konieczna-Sałamatin (Wydział Socjologii UW),
Barbara Łochowska (doktorantka historii na UW, nauczycielka w Międzynarodowej Szkole Europejskiej w Warszawie),
Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW, w latach 2008-2016 prodziekan ds. studenckich)
Prowadzenie:
Magdalena Markowska (Wydział Biologii UW),
Aneta Pieniądz (Wydział Historii UW).

Zapis debaty na profilu FB „Monitora Akademickiego”

—————-

„Gdzie leżą granice wolności badań? Historycy przed sądem”
10 marca 2021
Proces wytoczony Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu, autorom książki Dalej jest noc, wywołał zaniepokojenie nie tylko wśród historyków, ale również przedstawicieli innych dyscyplin oraz szerokiej opinii publicznej. Stawianie naukowców przed sądem nosi znamiona ograniczenia konstytucyjnie zagwarantowanej wolności badań. Zwłaszcza, gdy jest to kolejny przypadek próby prawnego ograniczenia swobody badań nad Holokaustem, a po stronie oskarżenia angażuje się fundacja sponsorowana przez państwo. Z drugiej strony, każdemu obywatelowi przysługuje niezbywalne prawo, aby bronić w sądzie swojego dobrego imienia i dobrej pamięci o bliskich, a naukowcy, podobnie jak żadna inna grupa zawodowa, nie mogą zostać zwolnieni z odpowiedzialności za to, co piszą i mówią.

Dyskutowali:
Piotr Girdwoyń, prawnik, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW
Arkadiusz Radwan, prawnik, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie
Hanna Radziejowska, historyczka, szefowa oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie
Dariusz Stola, historyk, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN, b. dyrektor Muzeum POLIN
Przemysław Wiszewski, historyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Prowadzenie:
Piotr M. Majewski, przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia UW, Wydział Historii UW;
Joanna Wawrzyniak, kierowniczka Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną, Wydział Socjologii UW.

Zapis debaty: Facebook „Monitora”

—————-

„Lub czasopisma – co dalej? Ewaluacja nauki po zmianach”
3 marca 2021
Gdy wydawało się, że zasady oceny dyscyplin, decydujące o kategoriach naukowych i podziale przyszłych subwencji, są już dobrze znane, na rok przed końcem okresu ewaluacji zostały one zmienione. W lutym Ministerstwo Edukacji i Nauki niespodziewanie i bez konsultacji wprowadziło dość istotne korekty tzw. listy czasopism punktowanych. Dotyczą niektórych dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych oraz teologii i „dowartościowują” – nieraz znacznie – publikacje w czasopismach lokalnych. Wokół tych zmian rozgorzały kontrowersje, podsycając trwające już od dawna spory o kryteria oceny, o prestiż publikacji naukowych i pozycję poszczególnych dyscyplin na krajowej i międzynarodowej arenie. Czemu służą ostatnio wprowadzone zmiany i czy stoi za nimi jakaś nowa wizja nauki w Polsce. Jakie będą konsekwencje „ręcznego sterowania” listą czasopism? Co przyniosą poszczególnym dyscyplinom, uniwersytetom, badaczom i badaczkom? Czy jest jeszcze szansa na ocenę nauki w Polsce opartą na stabilnych zasadach? Czy kategorie przyznawane według zmienionych zasad będą kwestionowane? Czy „punktoza” podzieli środowisko akademickie?

Dyskutowali:
Bartosz Klin, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej UW
Katarzyna Paprzycka-Hausman, Wydział Filozofii UW
Mikołaj Pawlak, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
Prowadzenie:
Adam Gendźwiłł, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Zapis debaty: Facebook „Monitora”

(Visited 1 453 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close