Debaty Monitora

  •  
  •  
  •  

Zapraszamy na kolejną debatę „Monitora Akademickiego”
Dydaktyka akademicka w czasie zarazy – jaka będzie nowa normalność?

środa, 21 kwietnia 2021, godz. 18.3o
Od ponad roku uniwersytety na całym świecie funkcjonują w warunkach pandemii: nauczanie zdalne stało się normą, spotkania na żywo nauczycieli akademickich ze studentami – ryzykownym wyjątkiem. W przyspieszonym tempie zarówno kadra dydaktyczna, jak i studenci musieli zdobywać nie tylko nowe umiejętności techniczne, ale adaptować się psychicznie i społecznie do pracy w warunkach permanentnego kryzysu. W szkołach średnich już niedługo do matury przystąpi pokolenie, które niemal połowę edukacji średniej odbyło poza murami szkoły, z dala od nauczycieli, kolegów i pracowni przedmiotowych. Nie wiemy, kiedy ten stan wyjątkowy się zakończy – nie znamy ostatecznych skutków zachodzących na naszych oczach i z naszym udziałem zmian, od których trudno się nam zdystansować. Mimo że jesteśmy w środku procesu, chcielibyśmy już dzisiaj zastanowić się nad tym, co z dydaktyką akademicką i jej uczestnikami robi pandemia. Jakie kompetencje zyskaliśmy, a jakie tracimy na skutek zmiany form kształcenia? Jakie może to mieć skutki dla procesu dydaktycznego po zdjęciu ograniczeń sanitarnych? Czy nasze doświadczenia różnią się od tych, jakie obserwować można w innych krajach? Czy przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych w podobny sposób radzą sobie z trudnościami? I wreszcie, jak zmienia się sylwetka kandydatów na studia, z którymi przyjdzie pracować nauczycielom akademickim w kolejnych latach?
Punktem wyjścia do naszych rozważań będzie raport przygotowany przez zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia (Marek Bożykowski, Albert Izdebski, Mikołaj Jasiński, Joanna Konieczna-Sałamatin) na podstawie badań przeprowadzonych w grudniu 2020-styczniu 2021 wśród nauczycieli akademickich UW „Nauczanie w dobie pandemii i perspektywa powrotu do normalności”.

Dyskutować będą:
Jakub Brdulak (SGH, Pełnomocnik Rektora ds. Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia),
Joanna Konieczna-Sałamatin (Wydział Socjologii UW),
Barbara Łochowska (doktorantka historii na UW, nauczycielka w Międzynarodowej Szkole Europejskiej w Warszawie),
Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW, w latach 2008-2016 prodziekan ds. studenckich)
Prowadzenie:
Magdalena Markowska (Wydział Biologii UW),
Aneta Pieniądz (Wydział Historii UW).

Zapraszamy do rejestracji na spotkanie na platformie ZOOM.
Spotkanie będzie także transmitowane na profilu FB „Monitora Akademickiego”

—————-

Druga debata „Monitora Akademickiego”
„Gdzie leżą granice wolności badań? Historycy przed sądem”
10 marca 2021
Proces wytoczony Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu, autorom książki Dalej jest noc, wywołał zaniepokojenie nie tylko wśród historyków, ale również przedstawicieli innych dyscyplin oraz szerokiej opinii publicznej. Stawianie naukowców przed sądem nosi znamiona ograniczenia konstytucyjnie zagwarantowanej wolności badań. Zwłaszcza, gdy jest to kolejny przypadek próby prawnego ograniczenia swobody badań nad Holokaustem, a po stronie oskarżenia angażuje się fundacja sponsorowana przez państwo. Z drugiej strony, każdemu obywatelowi przysługuje niezbywalne prawo, aby bronić w sądzie swojego dobrego imienia i dobrej pamięci o bliskich, a naukowcy, podobnie jak żadna inna grupa zawodowa, nie mogą zostać zwolnieni z odpowiedzialności za to, co piszą i mówią.

Dyskutowali:
Piotr Girdwoyń, prawnik, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW
Arkadiusz Radwan, prawnik, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie
Hanna Radziejowska, historyczka, szefowa oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie
Dariusz Stola, historyk, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN, b. dyrektor Muzeum POLIN
Przemysław Wiszewski, historyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Prowadzenie:
Piotr M. Majewski, przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia UW, Wydział Historii UW;
Joanna Wawrzyniak, kierowniczka Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną, Wydział Socjologii UW.

Zapis debaty: Facebook „Monitora”

—————-

Pierwsza debata „Monitora Akademickiego”
„Lub czasopisma – co dalej? Ewaluacja nauki po zmianach”
3 marca 2021
Gdy wydawało się, że zasady oceny dyscyplin, decydujące o kategoriach naukowych i podziale przyszłych subwencji, są już dobrze znane, na rok przed końcem okresu ewaluacji zostały one zmienione. W lutym Ministerstwo Edukacji i Nauki niespodziewanie i bez konsultacji wprowadziło dość istotne korekty tzw. listy czasopism punktowanych. Dotyczą niektórych dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych oraz teologii i „dowartościowują” – nieraz znacznie – publikacje w czasopismach lokalnych. Wokół tych zmian rozgorzały kontrowersje, podsycając trwające już od dawna spory o kryteria oceny, o prestiż publikacji naukowych i pozycję poszczególnych dyscyplin na krajowej i międzynarodowej arenie. Czemu służą ostatnio wprowadzone zmiany i czy stoi za nimi jakaś nowa wizja nauki w Polsce. Jakie będą konsekwencje „ręcznego sterowania” listą czasopism? Co przyniosą poszczególnym dyscyplinom, uniwersytetom, badaczom i badaczkom? Czy jest jeszcze szansa na ocenę nauki w Polsce opartą na stabilnych zasadach? Czy kategorie przyznawane według zmienionych zasad będą kwestionowane? Czy „punktoza” podzieli środowisko akademickie?

Dyskutowali:
Bartosz Klin, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej UW
Katarzyna Paprzycka-Hausman, Wydział Filozofii UW
Mikołaj Pawlak, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
Prowadzenie:
Adam Gendźwiłł, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Zapis debaty: Facebook „Monitora”

(Visited 768 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close