Written by 9:55 pm

List otwarty RDN Literaturoznawstwo UWr

  •  
  •  
  •  

[2020-12-15] Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego wystosowała list otwarty do Prezydenta i Premiera RP, w którym poparła stanowisko nr 28/2020 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2020 r. oraz nr 29/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Treść listu:
„[…] List otwarty Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego do Prezydenta i Premiera Rzeczpospolitej Polskiej
Protestujemy przeciwko podważaniu niezależności uniwersytetów, ideologizacji nauki i ograniczaniu wolności wypowiedzi, co zapowiadają wystąpienia Ministra Edukacji i Nauki oraz działania Ministerstwa. Sprzeciwiamy się upolitycznianiu nauki, realizowanemu poprzez próby ingerencji w programy edukacji akademickiej. Nie godzimy się na eliminowanie całych obszarów badań humanistycznych poprzez politykę grantową ani też na podporządkowywanie jej wąsko rozumianym przesłankom wynikającym z jednego światopoglądu. Z niepokojem obserwujemy uzależnianie finansowania badań od strategii politycznej, forsowanej przez rządzącą partię. Wszystko to jest głęboko sprzeczne z ideą uniwersytetu i założeniami humanistyki. Nie akceptujemy także represjonowania poszczególnych badaczek i badaczy za ich pracę naukową oraz publiczne wyrażanie poglądów, ani też nacisków na władze uczelni, aby podejmowały działania dyscyplinujące wobec pracowników, których działalność społeczna lub kierunek badań nie są zgodne z linią ideologiczną obecnej władzy. Naszym obowiązkiem jako przedstawicieli Uniwersytetu jest obrona zasady równości wszystkich ludzi i należnego im szacunku bez względu na wyznawane wartości, poszanowanie ich różnorodności, a także obrona wolności słowa i nauki. Dlatego też w pełni popieramy stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2020 r. „w sprawie równego traktowania oraz wolności w polskich uczelniach” oraz z dnia 27 listopada 2020 r. „w sprawie tez referatu wygłoszonego przez ministra Przemysława Czarnka dotyczących aktualnych wyzwań szkolnictwa wyższego w Polsce”
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Beata Baczyńska”

Źródło [Uniwersytet Wrocławski]

 

(Visited 64 times, 1 visits today)
Close