Written by 9:41 am

KRASP o nowej punktacji czasopism

  •  
  •  
  •  

2021/02/22

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wydała oświadczenie, w którym między innymi wyrażono „głębokie zaniepokojenie wprowadzonymi 9 i 18 lutego 2021 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, bez konsultacji z Komisją Ewaluacji Nauki, zmianami w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Ogłoszona aktualizacja listy czasopism budzi uzasadnione wątpliwości środowiska akademickiego”.
„Istnieją […] przesłanki do stwierdzenia, że zmieniony wykaz czasopism może być niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a przeprowadzana na podstawie tego wykazu ewaluacja jakości działalności naukowej może budzić zastrzeżenia co do jej zgodności z zapisami ustawy”.Zauważono, że „wprowadzone zmiany dotyczą głównie dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych. Podwyższanie punktacji czasopismom wydawanym w Polsce, nie poparte stosowną metodyką oceny, nie służy jakości polskiej nauki, w tym także polskiej humanistyce. Jest to działanie, które w dłuższym czasie – wbrew oczekiwaniom MEiN – spowoduje marginalizację osiągnięć polskich uczonych i przyczyni się do spadku jakości prowadzonych badań. Biorąc pod uwagę fakt, że od wyniku ewaluacji dyscyplin zależą kluczowe decyzje dotyczące finansowania ośrodków naukowych, ale także uprawnień do prowadzenia kształcenia oraz nadawania stopni naukowych, nowy wykaz czasopism oznacza wyeliminowanie kryterium jakości naukowej i prowadzi do międzynarodowej marginalizacji i izolacji polskiej nauki. Podkreślić należy także, że sposób podejmowania decyzji o zmianie w wykazie czasopism świadczy o zlekceważeniu wypracowanych środowiskowo norm jakości nauki i prowadzi do utraty zaufania do polityki naukowej państwa”.
Stwierdzono również, że „do oceny osiągnięć badawczych uzyskanych w jednostce naukowej w ramach pierwszego kryterium ewaluacji powinna służyć podstawowa lista czasopism rejestrowanych w międzynarodowych bazach publikacji, proponowana zgodnie z zapisami ustawy przez Komisję Ewaluacji Nauki, i ulegająca ewentualnym modyfikacjom zgodnie z uznanymi kryteriami i na wniosek tej Komisji”.
KRASP postuluje także „utworzenie dodatkowej listy polskich czasopism o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, życia społecznego i kultury”, a stworzenie takiej listy zaproponował „powierzyć Komisji Ewaluacji Nauki, która jest ustawowo umocowana do przeprowadzenia procesu ewaluacji”.

Źródło: [KRASP]

_____________
Wyważone stanowisko KRASP z jednej strony słusznie piętnuje niemerytoryczne i niezgodne z prawem działania ministra, z drugiej jednak wychodzi naprzeciw niepokojom części środowisk akademickich, które odczuwają potrzebę przemyślenia na nowo sposobu oceny dorobku polskiej humanistyki. To ważny sygnał. Miejmy nadzieję, że takie gesty pozwolą na zatrzymanie pogłębiającego się rozdźwięku pomiędzy naukami humanistycznymi i częścią nauk społecznych a naukami ścisłymi i eksperymentalnymi w Polsce. Nieodpowiedzialne decyzje ministra w ostatnich tygodniach dystans ten pogłębiają.

(Visited 46 times, 1 visits today)
Close