Written by 10:15 am

NIK ujawnia: Minister zwiększył wynagrodzenia na uczelniach kościelnych

  •  
  •  
  •  

22 lipca 2021

NIK ujawnia: Minister zwiększył wynagrodzenia na uczelniach kościelnych

 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kompleksową kontrolę wykonania budżetu państwa w 2020 roku. Wśród opublikowanych raportów cząstkowych, NIK udostępnił dokument dotyczący wykonania budżetu w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka. Raport zawiera szczegółową analizę działań podejmowanych przez MNiSW, a potem MEiN w 2020 roku.

 

Na stronie 9 raportu NIK wskazano, że MEiN przeznaczył środki na podwyższenie od dnia 1 października 2020 r. wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych i uczelni niepublicznych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe finansowanych na zasadach uczelni publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (162 055 tys. zł) – poz. 49 «Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych»”. Było to uzupełnienie finansowania publicznego, przekazywanego od lat  uczelniom kościelnym

 

W Ustawie z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) przewidziano dodatkowe środki finansowe na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych na okres  październik-grudzień 2020 r. Wyjaśniała to w odpowiedzi na interpelację poselską nr 13195 podsekretarz stanu Anna Budzanowska, a w grudniu 2020 r. pisał o tym sekretarz stanu Włodzimierz Bernacki odpowiadając na interpelację poselską nr 13740, podkreślając, że podwyższenia subwencji były przyznawane uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki oraz uczelniom niepublicznym, prowadzonym przez kościoły i związki wyznaniowe, finansowanym na zasadach uczelni publicznych na podstawie odrębnych ustaw”. Zgodnie z analizą NIK, z zaplanowanych 200 mln zł, do pracowników uczelni trafiło 162 mln zł (81%).

 

Listę uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe można znaleźć na stronie MEiN (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uczelnie-koscielne). Lista obejmuje siedem uczelni katolickich (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu oraz Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej), wyższe seminaria duchowne oraz siedem uczelni kościołów innych niż katolicki

 

Główny Urząd Statystyczny w publikacji Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 roku ujawnił, że uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe zatrudniały łącznie 1560 nauczycieli akademickich spośród 88 675 nauczycieli akademickich w Polsce (1,76%). Te uczelnie miały łącznie 16 537 studentów spośród łącznej liczby 1 203 998 osób studiujących w Polsce (1,37%).

 

Podczas 30. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Częstochowy w lipcu 2021 r., o. Tadeusz Rydzyk uroczyście powitał ministra Przemysława Czarnka: Jeszcze raz dziękujemy panu ministrowi edukacji i nauki. Kochani, czy nie zgodzicie się, że to jest najlepszy minister edukacji i nauki po wojnie?”.

 

*Komunikat został zaktualizowany w oparciu o pozyskane informacje, oparte na wyjaśnieniach przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

(Visited 150 times, 1 visits today)
Close