Written by 9:45 am

Senat UWr o nowej punktacji

  •  
  •  
  •  

2021/02/24

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego poparł stanowisko KRASP w sprawie nowej listy czasopism naukowych.
Ponadto, „potwierdzając zawarte w preambule Statutu Uniwersytetu przekonanie, że «dążenie do poznawania prawdy, swobodna wymiana myśli oraz przekazywanie wiedzy w duchu poszanowania godności człowieka urzeczywistniają podstawowe wartości w życiu społecznym», w związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowymi wykazami czasopism działającymi wstecz (wartość punktacji obowiązywać będzie od 2019 r.), które mając stanowić podstawę ewaluacji jakości badań naukowych w 2022 r. (Komunikat MEiN z dnia 9 lutego 2021 r. oraz Komunikat MEiN z dnia 18 lutego 2021 r.) zostały sformułowane w sprzeczności z zasadami ewaluacji dyscyplin naukowych, w szczególności w odniesieniu do uprawnień Komitetu Ewaluacji Nauki oraz sposobu przyznawania punktów za publikacje w czasopismach, wskazuje na wynikające z tych zmian oderwanie procesu ewaluacji dyscyplin naukowych, a w konsekwencji działań zarządczych wykonywanych przez MEiN wobec systemu nauki i szkolnictwa wyższego od fundamentalnych wartości życia akademickiego, w szczególności: wolności badań i nauczania, prymatu merytorycznych kryteriów oraz równości szans podmiotów szkolnictwa wyższego w doskonaleniu potencjału badawczego i dydaktycznego”.

Źródło: [Uniwersytet Wrocławski]

Komentarz „Monitora”.

(Visited 48 times, 1 visits today)
Close